คำถามที่พบบ่อย

อัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการจะสูงกว่าข้าราชการมากน้อยเพียงใด มี ความมั่นคงแค่ไหน

ค่าตอบแทนพนักงานราชการสูงกว่าเงินเดือนของข้าราชการ 20% ที่มีวุฒิ การศึกษาระดับเดียวกัน

สําหรับความมั่นคงพิจารณาตามหลักการบริหารจัดการแนวใหม่ของภาครัฐ ซึ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานอยู่ที่การทํางานได้ตามเป้าหมายและมีผลงาน ตามที่กําหนด ดังนั้น ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา หรือพนักงานราชการจึงอยู่ภายใต้ หลักการเดียวกัน คือมีความมั่นคงตราบเท่าที่ ยังปฏิบัติราชการได้เต็มตาม สมรรถนะและมีผลงานเป็นที่ ประจักษ์ โดยพนักงานราชการที่ ได้รับการจ้าง ต่อเนื่องจะได้ค่าตอบแทนต่อเนื่องด้วย

logo-parallex.webp