Image
05 ตุลาคม 2565 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี

04 ตุลาคม 2565 

คำสั่งที่ 439/2565 เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

04 ตุลาคม 2565 

คำสั่งที่ 438/2565 เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

04 ตุลาคม 2565 

คำสั่งที่ 437/2565 เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี

14 กันยายน 2565

ซึ่งมีการจำหน่ายสินค้าลดราคาเวลา 09.00-15.00 น. ณ บริเวณหน้า อบต.ขุนศรี 14-16 กันยายน 2565

05 ตุลาคม 2565 

ประกาศ เรื่องการประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

12 กันยายน 2565

ประกาศ เรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2566

12 กันยายน 2565

ประกาศ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2565

09 กันยายน 2565

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

30 กันยายน 2565 

ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ซอยร่วมใจ {pdf=images/pdf/ประกาศราคากลาง/2565303.pdf|100%|800|native}

08 สิงหาคม 2565

สัญญาจ้างเลขที่ E๑๓/๒๕๖๕ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองสิบศอก-บ้านคลองพระพิมล หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

08 สิงหาคม 2565

สัญญาจ้างเลขที่ ๑๒/๒๕๖๕ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ถนนเลียบคลองลัดศรีนวล

29 มิถุนายน 2565

สัญญาจ้างเลขที่ ๑๑/๒๕๖๕ โครงการซ่อมแซมปรับปรุงและบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บธ ๘๐๓๑ นนทบุรี

27 มิถุนายน 2565

สัญญาจ้างเลขที่ E๑๐/๒๕๖๕ โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองทวีวัฒนา หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

21 มิถุนายน 2565

สัญญาจ้างเลขที่ ๙/๒๕๖๕ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองลัดสีนวล หมู่ที่ ๘

21 มิถุนายน 2565

สัญญาจ้างเลขที่ ๘/๒๕๖๕ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าวัดคลองขุนศรี หมู่ที่ ๓

 
 
Image
22 กันยายน 2565 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ {pdf=images/pdf/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง/2565221.pdf|100%|800|native} ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2...

21 กันยายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเสริมผิวจราจรถนนเลียบคลองลัดศรีนวลฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 8 {pdf=images/pdf/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง/256521.pdf|100%|800|native}...

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณอยากให้ อบต.ขุนศรี พัฒนาด้านใดมากที่สุด?

เว็บไซต์น่าสนใจ

logo-parallex.webp