Image
14 กันยายน 2565 

ซึ่งมีการจำหน่ายสินค้าลดราคาเวลา 09.00-15.00 น. ณ บริเวณหน้า อบต.ขุนศรี 14-16 กันยายน 2565

30 สิงหาคม 2565

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

10 สิงหาคม 2565

บัดนี้ถึงเวลาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขนขยะมูลฝอย ประจำเดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565

01 มิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

09 กันยายน 2565

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

23 สิงหาคม 2565

รายงานการประชุมสภา อ.บ.ต.ขุนศรี สมัยวิสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

22 สิงหาคม 2565

ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565

08 สิงหาคม 2565

สัญญาจ้างเลขที่ E๑๓/๒๕๖๕ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองสิบศอก-บ้านคลองพระพิมล หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

08 สิงหาคม 2565

สัญญาจ้างเลขที่ ๑๒/๒๕๖๕ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ถนนเลียบคลองลัดศรีนวล

29 มิถุนายน 2565

สัญญาจ้างเลขที่ ๑๑/๒๕๖๕ โครงการซ่อมแซมปรับปรุงและบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บธ ๘๐๓๑ นนทบุรี

27 มิถุนายน 2565

สัญญาจ้างเลขที่ E๑๐/๒๕๖๕ โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองทวีวัฒนา หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

21 มิถุนายน 2565

สัญญาจ้างเลขที่ ๙/๒๕๖๕ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองลัดสีนวล หมู่ที่ ๘

21 มิถุนายน 2565

สัญญาจ้างเลขที่ ๘/๒๕๖๕ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าวัดคลองขุนศรี หมู่ที่ ๓

 
 
Image

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณอยากให้ อบต.ขุนศรี พัฒนาด้านใดมากที่สุด?

เว็บไซต์น่าสนใจ

logo-parallex.webp