ประกาศ เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี สมัยวิสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

ประกาศ อบต.ขุนศรี
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
สมัยวิสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

  

logo-parallex.webp