ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี เรื่องแจ้งกำหนดการออกหน่วยเคลื่อนที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 11-22 กันยายน 2566

logo-parallex.webp