ประกาศ เรื่องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566

ประกาศ อบต.ขุนศรี
เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1)

logo-parallex.webp