ประกาศ เรื่องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 17)

ประกาศ อบต.ขุนศรี
เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 17)

logo-parallex.webp