ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2565

ประกาศ อบต.ขุนศรี
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี

logo-parallex.webp