ประชาสัมพันธ์ "ไข้เลือดออก"

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประชาสัมพันธ์รณรงค์ไข้เลือดออก และวิธีการป้องกันยุงลายที่มีพาหะนำโรค

 

 

logo-parallex.webp