สำนักปลัด อบต.ขุนศรี

 

ปวีณา อ้นบุตร

 

น.ส.ปวีณา อ้นบุตร
หัวหน้าสำนักปลัด

 

 

 

น.ส.หนึ่งฤทัย คูคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

 

น.ส.วรางคณา จวงงู
นิติกรชํานาญการ

 

 

นายเกรียงฤทธิ์ ฤทธิ์นอก
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

 

 

น.ส.กรรณพัชร์ แก้วดวงแข
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

 

 

นายทรงวุฒิ ชูแสง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 

 

นายจตุฐาพร สารแดง
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน

 

 

น.ส.บุณฑริกา ดำสุวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

 

น.ส.พรเพ็ญ พุ่มแย้ม
เจ้าหน้าที่ธุรการ(ลูกจ้างประจำ)

 

 

 

-
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 

 

น.ส.ฐิติภัสร์ ไชยธำรงเกียรติ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 

น.ส.คำนิล พรมโสภา
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

 

 

นายภานุมาศ ประสิทธิ์
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

 

 

-
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

 

 

นายสุรชัย คุ้มสังข์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

 

นายพรชัย คุ้มสังข์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

 

นายเสน่ห์ นาคหรั่ง
พนักงานขับรถยนต์

 

 

นายรุ่งเรือง วัตอักษร
พนักงานดับเพลิง

 

 

นายวันชัย เต๊ะวงษ์สมุทร
พนักงานดับเพลิง

 

 

นายณัฐวุฒิ มีมากบาง
พนักงานดับเพลิง

 

 

นายเกื้อ แช่มเชื้อ
พนักงานดับเพลิง

 

 

 

นายถาวร พวงนาค
คนงานทั่วไป

 

 

นายสมยศ นรจีน
คนงานทั่วไป

 

 

นายอุทัย เลี้ยงรักษา
คนงานทั่วไป

 

 

-
คนงานทั่วไป

 

 

นายอำนาจ จันทร์ชูช่วย
คนงานทั่วไป

 

 

นายวิชัย เทศแก้ว
คนงานทั่วไป

 

 

-
คนงานทั่วไป

 

 

 

นางสุพรรณี จันทร์แก้ว
นักการภารโรง

 

 

logo-parallex.webp