กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ขุนศรี

 

 

จ่าเอก จิรศักดิ์ ศรีใส
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี

 

รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

02-9219058 ต่อ 24

 

 

 

น.ส. นวรัตน์ จันทอก
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

 

 

 

น.ส. นิตยา ศรีจันทร์
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

 

 

 

 

-
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล

 

 

 

นายสายันต์ ไร่วอน
พนักงานขับรถยนต์

 

 

นายประวิทย์ วิมาลจันทร์
คนงานประจำรถขยะ

 

 

นายวิรัช อ่อนมา
คนงานประจำรถขยะ

 

 

นายวิรัช อ่อนมา
คนงานประจำรถขยะ

 

 

น.ส.เล็ก รตตะสา
คนงานทั่วไป(แม่บ้าน)

 

 

logo-parallex.webp