กองสวัสดิการสังคม อบต.ขุนศรี

 

 

นายประทีป รัตน์นุ่มน้อย

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

02-9219058 ต่อ 33

 

 

no image

 

-
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

 

 

 

 

น.ส.เนาวรัตน์ ใจดี
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ

 

 

 

น.ส.ภัศรา จันทร์แก้ว
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

logo-parallex.webp