กองสวัสดิการสังคม อบต.ขุนศรี

 

 

นายประทีป รัตน์นุ่มน้อย
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

 

รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

02-9219058 ต่อ 33

 

 

 

นายประทีป รัตน์นุ่มน้อย
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

 

 

 

 

-
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 

 

น.ส.ภัศรา จันทร์แก้ว
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 

logo-parallex.webp