กองคลัง อบต.ขุนศรี

 

 


ผู้อำนวยการกองคลัง

02-9219058 ต่อ 27 

 

 

น.ส.ศุภลักษณ์ ยิ้มดี
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

 

 

น.ส.นิตยา ชื่นครุธ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 

 

 

นางศิริพร จันทร์ชูช่วย
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้(ลูกจ้างประจำ)

 

 

 

 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 

 

นายไพรัช นาคหรั่ง
พนักงานขับรถยนต์

 

logo-parallex.webp