กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ขุนศรี

 

ณัฐพงศ์ ดิษฐ์สอน

 

นายณัฐพงศ์ ดิษฐ์สอน
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศีกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

02-9219058 ต่อ 33

 

 

ณัฐพงศ์ ดิษฐ์สอน

 

นายณัฐพงศ์ ดิษฐ์สอน
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

 

 

 

 

นายอนันต์ ทองพุ่ม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

 

 

 

 

นางละเอียด คงคาล้ำเลิศ
ครู

 

 

น.ส.ผุสดี แป้นเจริญ
ครู

 

 

นางนงค์นุช คำภูแสน
ครู

 

 

 

 

นางสาวรุ่งนภา พุ่มแย้ม
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 

  

 

น.ส.เบญจวรรณ สระทองลอย
ครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

น.ส.สำอาง แช่มจ้อย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

น.ส.พรรณนภา เพ็ชรจันทร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

น.ส.รสรินทร์ ธัญญาผล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

logo-parallex.webp