กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ขุนศรี

 

ณัฐพงศ์ ดิษฐ์สอน

 

นายณัฐพงศ์ ดิษฐ์สอน
ผู้อำนวยการกองการศีกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

02-9219058 ต่อ 33

 

 

ณัฐพงศ์ ดิษฐ์สอน

 

-
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

 

 

 

 

นายอนันต์ ทองพุ่ม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

 

 

 

 

นางละเอียด คงคาล้ำเลิศ
ครู

 

 

น.ส.ผุสดี แป้นเจริญ
ครู

 

 

นางนงค์นุช คำภูแสน
ครู

 

 

 

 

นางสาวรุ่งนภา พุ่มแย้ม
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 

  

 

น.ส.เบญจวรรณ สระทองลอย
ครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

น.ส.สำอาง แช่มจ้อย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

น.ส.พรรณนภา เพ็ชรจันทร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

น.ส.รสรินทร์ ธัญญาผล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

logo-parallex.webp