คณะสมาชิกสภา อบต.ขุนศรี

 

 

นายไพรวัลย์ มัณยานนท์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี

02-9219058 ต่อ 11 

 

no image

 

นายบุญเลิศ บุญมี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี

 

 

น.ส.ทิพวรรณ บรรเลง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี

 

 

 

นายนฤทธิ์ สุขใจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี หมู่ที่ 1

 

 

นายณัฐพล แตงมาก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี หมู่ที่ 2

 

 

นายบุญสืบ ดอนสนธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี หมู่ที่ 4

 

 

 

นายธีระวัฒน์ รัศมี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี หมู่ที่ 5

 

 

นายชัยณรงค์ นรจีน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี หมู่ที่ 6

 

 

นายประเสริฐ จีนเอม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี หมู่ที่ 8

 

logo-parallex.webp