คณะผู้บริหาร อบต.ขุนศรี

 

 

นายพิชิต ศรศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี

02-9219058 ต่อ 11 

 

 

นายสมยศ สาดี
รอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี

02-9219058 ต่อ 21 

 

นายบัญชา ผลตาล
รอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี

02-9219058 ต่อ 21 

 

 

นายสุริยา นรวรรณ
เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี

02-9219058 ต่อ 12 

 

หัวหน้าส่วนราชการ

 

 
ทิพวรรณ บรรเลง

 
น.ส.ทิพวรรณ บรรเลง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี

02-9219058 ต่อ 19
 
 
 
 

 
 
 
 


 
-


 
จิรศักดิ์ ศรีใส

 
จ่าเอก จิรศักดิ์ ศรีใส

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี

02-9219058 ต่อ 24

 

 

ปวีณา อ้นบุตร

 

น.ส.ปวีณา อ้นบุตร
หัวหน้าสำนักปลัด

02-9219058 ต่อ 23

 
น.ส. รัตนา มานิโช

ผู้อำนวยการกองคลัง

02-9219058 ต่อ 27 

 
นายหนูกัน อ่อนบัวขาว

ผู้อำนวยการกองช่าง

02-9219058 ต่อ 28 

 

ประวิทย์ วิมาลจันทร์
ณัฐพงศ์ ดิษฐ์สอน
ประทีป รัตน์นุ่มน้อย


-

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

02-9219058 


 


นายณัฐพงศ์ ดิษฐ์สอน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

02-9219058 ต่อ 33 


 


นายประทีป รัตน์นุ่มน้อย

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

02-9219058 ต่อ 33 


 

logo-parallex.webp