คณะผู้บริหาร อบต.ขุนศรี

 

 

นายพิชิต ศรศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี

02-9219058 ต่อ 11 

 

 

นายสมยศ สาดี
รอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี

 

 

นายบัญชา ผลตาล
รอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี

 

 

 

นายสุริยา นรวรรณ
เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี

 

 

หัวหน้าส่วนราชการ

 

 

 
น.ส.สมทรง เจริญผล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี

02-9219058 ต่อ 19
 
 
 
 

 
 
 
 

วรรณิษา เทศน์ดี

 
น.ส.วรรณิษา เทศน์ดี

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

 

 
นางศิริพร ฆารพิบูลย์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี

02-9219058 ต่อ 24

 

 

 

 
 
หัวหน้าสำนักปลัด

 

 

 
น.ส.ฐามณีภัค วิสิฐวีรดิลก

ผู้อำนวยการกองคลัง

02-9219058 ต่อ 27 

 

 
นายหนูกัน อ่อนบัวขาว

ผู้อำนวยการกองช่าง

02-9219058 ต่อ 28 

 

 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 

 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 

 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 

logo-parallex.webp