อำนาจหน้าที่กองช่าง 

 

newoffice1


    งานก่อสร้าง มีหน้าที่รับผิดชอบ งานแผนการปฏิบัติงานประจำปี งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมแซมถนน อาคาร สะพาน งานบำรุงรักษาแหล่งน้ำ งานประสานงานหน่วยงานอื่นเพื่อการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ขยายเขตประปา และโทรศัพท์ งานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 

    งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่รับผิดชอบ งานสำรวจออกแบบและจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ งานรวบรวมจัดเก็บประวัติโครงการต่างๆ งานควบคุมอาคารตามกฎหมาย งานรับคำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และใบอนุญาต ก่อสร้างอาคารตามกฎหมายงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
    งานประสานสาธารณูปโภคและผังเมือง มีหน้าที่รับผิดชอบ งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา งานขนส่งและวิศวกรรม งาน ระบายน้ำ งานจัดและตกแต่งสถานที่ งานสำรวจและแผนที่ประสานงานรวบรวมข้อมูลวางแผนการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาตำบล กำหนดเป้าหมายและรายละเอียดโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและไม่เกิดปัญหาต่อการพัฒนาพื้นที่ในปัจจุบันและอนาคต งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

logo-parallex.webp