อํานาจหน้าที่สำนักงานปลัด 

 

newoffice1


 

    งานบริหารงานทั่วไป มีความรับผิดชอบ งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหาร งานบุคคล งานสิทธิสวัสดิการของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างงานเลขานุการการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น และสภาองค์การบริหารส่วนตำบล งานเลือกตั้ง งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ งานข้อมูลข่าวสารทั่วไป และงานสารสนเทศ งานประสานงานเพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ของชุมชน งานประชุมต่าง ๆ งานประสานงานหน่วย งานอื่น งานอื่นที่ไม่มีส่วนราชการใดรับผิดชอบ และงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
    งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีความรับผิดชอบ งานประสานงานคณะกรรมการพัฒนาตำบล งานประสานจัดทำข้อมูล วิเคราะห์สภาพ ปัญหาเพื่อกำหนดนโยบายแนวทางและจัดทำแผนพัฒนาตำบล งานประสานจัดทำแผนพัฒนาอำเภอและจังหวัด งานศูนย์ข้อมูลการพัฒนา ตำบล งานกำกับเร่งรัดตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการภายในให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการ ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
    งานนิติการ มีความรับผิดชอบ งานตราข้อบังคับตำบลที่ไม่ใช่ข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปี งานนิติกรรมสัญญาตีความและวินิจฉัย ปัญหากฎหมาย ตอบข้อหารือทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ศึกษาพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง รับเรื่องราวร้อง ทุกข์ ร้องเรียน หรืออุทธรณ์การดำเนินการทางคดีที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน งานที่ เกี่ยวข้องอื่นๆและงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความรับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย การดำเนินการระงับอัคคีภัยช่วยเหลือบรรเทา ทุกข์ให้แก่ราษฎรที่ประสบเหตุอัคคีภัยจากธรรมชาติต่างๆ รวมทั้งสัตว์และพืช ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรจาก ภัยต่างๆ งานศูนย์บริการวิทยุสื่อสารและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาโดยตรง
 
    งานส่งเสริมการเกษตรหรือส่วนส่งเสริมการเกษตร มีความรับผิดชอบในการปรับปรุงพันธุ์ การคัดพันธุ์ การขยายพันธุ์ การปรับ ปรุงวิธีการผลิต การใช้ปุ๋ยการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร ควบคุมศึกษาค้นคว้าทดลองวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร ตรวจ สอบควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการกำจัดวัชพืช พันธุ์พืช วัตถุมีพิษและปุ๋ยเคมีให้เป็นไปตามกฎหมายการตรวจและรักษาพยาบาลและ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

logo-parallex.webp