อำนาจหน้าที่กองสวัสดิการสังคม 

 

newoffice1


 


   
 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดระเบียบชุมชนหนาแน่น และชุมชนแออัด การจัดตั้งกลุ่มพัฒนาสาชุมชน การจัด ตั้งศูนย์เยาวชนการจัดให้มีกีฬาเด็กและเยาวชน งานนันทนาการชุมชน การจัดให้มีห้องสมุดประชาชน การส่งเสริมกีฬาประชาชน และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ งานอื่นที่เกี่ยวข้องและ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

     งานส่งเสริมสงเคราะห์ มีหน้าที่รับผิดชอบ ประสานงาน สำรวจ เก็บข้อมูล ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเรื้องรัง และผู้ยากจน ในท้องถิ่น จัดทำบัญชีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเรื้อรัง และมอบเบี้ยสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแต่ ผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ และผู้ที่ถูกทอดทิ้งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือให้กับผู้พิการในด้านสายตา การฟัง การ เคลื่อนไหว มอบทุนและอุปกรณ์ประกาอบอาชีพให้แก่ผู้ยากจน งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

     งานส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาสตรี มีหน้าที่รับผิดชอบ ส่งเสริมความรู้ การศึกษา จัดอบรม และพัฒนาอาชีพในท้องถิ่น พัฒนาอาชีพหลักและ อาชีพเสริมเพื่อสร้างเสริมรายได้ของครอบครัวในท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มมวลชล กลุ่มชุมชนและกลุ่มสตรีใน ท้องถิ่น และสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายของกลุ่มต่าง ๆเพื่อสร้างความเข้มแข็งและสามารถพัฒนากลุ่มให้มีความยั่งยืน งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

logo-parallex.webp