อำนาจหน้าที่กองคลัง 

 

newoffice1


 

    งานการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบ งานเบิกจ่าย รับ นำส่ง เก็บรักษาเงินและเอกสารเกี่ยวกับการเงิน งานตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเบิก จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินอื่น ๆ งานเบิกจ่ายขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ งานจัดสรรเงินต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายงบ ประมาณ งานจัดทำงบทดลองประจำเดือนประจำปี งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
    งานบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ งานจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน งานจัดทำบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได้รายจ่ายทุก ประเภท งานตรวจสอบบัญชี งานวิชาการด้านการเงินและบัญชีและการพัสดุ งานช่วยเหลือและให้คำแนะนำวิชาการและระเบียบข้อปฏิบัติทาง การเงินและบัญชี งานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
    งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ งานจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ งานควบคุมการรับ เก็บรักษาและนำส่งเงินรายได้ งานตรวจรายงานต่างๆ งานอุทธรณ์ งานบัญชีภาษีคงค้าง งานรายงานภาษีอากรและค่าธรรมเนียมที่เก็บได้ งานพิจารณาคำร้อง คำขอ หรือ เรื่องราวอื่นๆ ให้ความเห็นและวินิจฉัยสั่งการในเรื่องที่ได้รับมอบหมาย งานปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ งานชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยว กับงาน การจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายข้อบังคับ งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาโดยตรง
 
    งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ งานทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ทรัพย์สินงานควบคุมตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ งานจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ งานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และงานที่ได้รับการมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชาโดยตรง

logo-parallex.webp