อำนาจหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

newoffice1


 

งานบริหารการศึกษา

    การศึกษาขั้นพื้นฐาน ลักษณะภารกิจมีดังนี้

 • ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษา และสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • สนับสนุนส่งเสริมงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษา


    แผนและวิชาการ ลักษณะภารกิจมีดังนี้

 • เตรียมการและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และเครือข่ายวิชาการเพื่อการศึกษา

    การศึกษาปฐมวัย ลักษณะภารกิจมีดังนี้

 • บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมการพัฒนาเด็กวัย ๐ – ๓ ปี
 • กำกับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ขั้นพื้นฐานของกรมอนามัย

 

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

    การศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ ลักษณะภารกิจมีดังนี้

 • ส่งเสริมการจัดศูนย์การเรียนชุมชน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยแก่ประชาชน
 • ส่งเสริมการจัดห้องสมุด ที่อ่านหนังสือพิมพ์ หรือศูนย์เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลแก่ประชาชน


    กิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน ลักษณะภารกิจมีดังนี้

 • จัดตั้งศูนย์เยาวชน สนามกีฬา หรือ ลานกีฬาเพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของเด็กและเยาวชน
 • จัด/สนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษาด้านต่าง ๆ แก่เด็กและเยาวชน
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย
 • รวบรวมข้อมูลศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ และศึกษาค้นคว้า


    บริหารทั่วไป ลักษณะภารกิจมีดังนี้
 

 • จัดกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ศีลธรรม
 • จัดงานประเพณีและส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • จัดชมรมหรือกลุ่มกีฬา ตลอดจนกิจกรรมกีฬานันทนาการเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะ และหลีกเลี่ยงยาเสพติด


    กิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน ลักษณะภารกิจมีดังนี้

 • บริหารงานธุรการ
 • บริหารและควบคุมงบประมาณและจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง
 • ขออนุมัติเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่ายเงินและจัดทำบัญชีทะเบียนพัสดุ
 • ศึกษาและออกข้อบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
logo-parallex.webp