ข้อมูลและรายละเอียดชุมชน

newoffice1


จำนวนครัวเรือนและจำนวนประชากร องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี :
- จำนวนครัวเรือน รวมทั้ง 8 หมู่บ้าน จำนวน 1,564 ครัวเรือน
- จำนวนประชากร รวมทั้ง 8 หมู่บ้าน จำนวน 5,046 คน แยกเป็น ชาย 2,436 คน หญิง 2,610 คน

 จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน
 
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนครัวเรือน
จำนวนประชากร
ชาย
หญิง
รวม
1
 บ้านคลองพระพิมล
169
286
294
580
2
 บ้านคลองโต๊ะนุ้ย
362
468
517
985
3
 บ้านคลองขุนศรี
208
266
310
576
4
 บ้านคลองหม่อมแช่ม
161
236
238
474
5
 บ้านคลองพระพิมลราชา
163
319
317
636
6
 บ้านวัดยอดพระพิมล
153
233
260
493
7
 บ้านปากคลองเจ้า
196
359
370
729
8
 บ้านคลองสิบศอก
152
269
304
573
 
รวมทั้งสิ้น 
1,564
2,436
2,610
5,046

ข้อมูล : งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
อ้างอิงมาจาก :
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน แยกพื้นที่ระดับตำบล ณ เดือน กันยายน 2561


logo-parallex.webp