ประวัติและตราสัญลักษณ์

logoตราสัญลักษณ์

 


aboutus1.jpg

ประวัติความเป็นมา :
จากการสืบค้นประวัติและคำบอกเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่ในเขตตำบลขุนศรีเล่าว่าเดิมชื่อของตำบลขุนศรี  มาจากคนชื่อ “ขุนศรี”  ซึ่งเป็นต้นตระกูล “มัณยานนท์”  ในปัจจุบัน  ได้เดินทางมาตั้งภูมิลำเนาอยู่เป็นครอบครัวแรก จึงได้ตั้งชื่อตำบลตามชื่อของผู้มาบุกเบิกและตั้งรกรากอยู่เป็นครอบครัวแรก  ซึ่งเดิมอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่  1 , 4 , 6 , 7 , 8  เป็นพื้นที่ในเขตของตำบลคลองขุนศรี อำเภอบางปลา จังหวัดนครปฐม  และพื้นที่ของหมู่ที่  3   เป็นพื้นที่ของตำบลไทรใหญ่  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ในปี พ.ศ. 2499  กิ่งอำเภอไทรน้อยได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอไทรน้อย  แยกการปกครองจากอำเภอบางบัวทองและในปี พ.ศ. 2502  ได้รับการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองเพิ่มเติมโดยทางราชการได้โอนตำบลขุนศรี  อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  มาขึ้นกับอำเภอไทรน้อย   ในเขตของตำบลขุนศรีในปัจจุบันมีประชากรอยู่หลายเชื้อสาย  เช่น   ชาวไทยพุทธ   ชาวไทยมุสลิม   ชาวไทยเชื้อสายมอญ  เป็นต้น   ปัจจุบันตำบลขุนศรีตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอไทรน้อย  ห่างจากตัวอำเภอไทรน้อยประมาณ  5  กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ  22  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  13,750  ไร่

สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพพื้นที่เป็นดินเหนียว   พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมประมาณ  10,801  ไร่  หรือประมาณร้อยละ  77.29   ของพื้นที่ทั้งหมดของตำบล

อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ       ติดต่อกับตำบลไทรใหญ่   อำเภอไทรน้อย   จังหวัดนนทบุรี
ทิศใต้            ติดต่อกับตำบลนราภิรมย์   อำเภอบางเลน   จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตำบลคลองขวาง  ตำบลทวีวัฒนา  เทศบาลไทรน้อย  ตำบลราษฎร์นิยม
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับตำบลบางภาษี   อำเภอบางเลน   จังหวัดนครปฐม

จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,681 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,282 หลังคาเรือน  

ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่  

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.วัดคลองขุนศรี
2.วัดยอดพระพิมล
3.วัดสโมสร
4.มัสยิดอัลฮูดา
5.โรงเรียนวัดยอดพระพิมล
6.โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย
7.องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี


ประวัติสถานที่สำคัญของตำบลขุนศรี

วัดคลองขุนศรี ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ในปัจจุบันนี้วัดคลองขุนศรีมีพระมหาสมพรเป็นเจ้าอาวาส อุโบสถหลังเดิมของวัดชำรุดและไม่สามารถใช้ปฏิบัติสังฆกรรมได้เพียงพอ เจ้าอาวาสรุ่นก่อนของวัด (พระครูสิริวชิราภรณ์) จึงได้มีดำริจัดสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้น และสร้างสำเร็จในปี 2542 เป็นรูปแบบจตุรมุข ขนาดกว้าง 36 เมตร ภายในอุโบสถมีพระปฏิมากร เป็นพระประธาน และรูปปั้นหลวงพ่อเป๋ (หลวงพ่อองค์แรกของวัดคลองขุนศรี

วัดยอดพระพิมล  ตั้งอยุ่หมู่ที่ 6 บ้านปลายคลองพระพิมล ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ภายในวัดมีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้ อุโบสถกว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.2524 ลักษณะเป็นทรงไทยเสริมด้วยคอนกรีดเสริมเหล็กมีช่อใบระกา หางหงส์ หน้าบัน ซุ้มประตูหน้าต่างศิลปะลวดลาย กุฏิสงฆ์จำนวน 1 หลัง หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ หอระฆัง สำหรับปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถ นามว่า "พระพุทธพิมลชัย" หน้าตักกว้าง 1.49 ปางมารวิชัย เนื้อศิลาแดง ศิลปะสมัยอู่ทอง นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปปางต่างๆ จำนวน 3 องค์ คือพระมหามาลัยเถระ พระพุทธศิลาขาว และหลวงพ่อพุทธฉันทนา

มัสยิดอัลฮูดา ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ความเป็นมานั้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2440 มีชาวมุสลิมกลุ่มหนึ่งเดินทางโยกย้ายมาจากบ้านบางตลาดปากเกร็ดนนทบุรี มาปักหลักตั้งรกรากอยู่ห่างจากคลองขุนศรี เมื่อเริ่มมีชุมชนชาวมุสลิมก็จำเป็นต้องมีมัสยิดเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรม ครั้งแรกนั้นมัสยิดอัลฮูดา ได้สร้างขึ้นแบบง่ายๆหญ้าแฝกมุงหลังคาไว้เพื่อใช้ป้องกันแดดและฝนและประกอบศาสนกิจ ปัจจุบันได้ปรับปรุงส้รางใหม่เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง 15 เมตร ยาว 40 เมตร

 


 

 

logo-parallex.webp