โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

   เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 นายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยอย่างถูกวิธี ให้เด็กได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างมีศักยภาพ และเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้านให้เหมาะสมตามวัย ณ ลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี

logo-parallex.webp