โครงการร่วมใจควบคุมประชากรสุนัขและแมว

  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ได้ให้เกียรติเปิดโครงการร่วมใจควบคุมประชากรสุนัขและแมว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ โดยมีนายไพรวัลย์ มัณยานนท์ ประธานสภาฯ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีการลงนาม MOU กิจกรรมอบรมนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า การป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคหรือเหตุรำคาญ อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ กิจกรรมให้บริการผ่าตัดทำหมันแก่สุนัขและแมว และกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี และปศุสัตว์อำเภอไทรน้อย ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดคลองขุนศรี

logo-parallex.webp