โครงการการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกข่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี มอบหมายให้นายสมยศ สาดี รองนายกฯ นายบัญชา ผลตาล รองนายกฯ และนายประทีป รัตน์นุ่มน้อย ผอ.กองสวัสดิการสังคม ร่วมมอบสิ่งของที่ใช้ในการประกอบอาชีพ โครงการการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกข่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการให้ความช่วยเหลือการส่งเสริมอาชีพและรายได้ จากงบประมาณจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานไทรน้อย ร่วมด้วย อำเภอไทรน้อย พช.อ.ไทรน้อย พช.จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับเกียรติจากนางสาววรรณี วุฒิฤทธากุล นายอำเภอไทรน้อยให้เกียรติลงพื้นที่ร่วมโครงการ โดยได้รับการประสานงานจากนายธรรมนูญ วงค์ประเสริฐ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 ณ หมู่ที่ 2 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

logo-parallex.webp