โครงการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 นายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนางสาวปวีณา อันบุตร หัวหน้าสำนักปลัด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยการพึ่งพาตนเองให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมได้อย่างสมดุลมั่นคงและยั่งยืน ส่งเสริมการบริโภคผักสะอาดอาหารปลอดภัยประชาชนในตำบลดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ และได้รับเกียรติจากนายบุญเลิศ บุญมี รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยอดพระพิมล และคณะครูเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีนางสาวบุตรา ใจพันธ์ พัฒนาการอำเภอไทรน้อยและนางสาวสุชาลี ทองดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญ ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ชุมชนเข้มแข็งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนวัดยอดพระพิมล

 

logo-parallex.webp