โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายบุญเลิศ บุญมี รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นางจารุวรรณ พุ่มสงวน ปลัดฯ อบต.บางขนุน ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งมีนางสาวปวีณา อ้นบุตร หัวหน้าสำนักปลัดกล่าววัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นแก่ครูนักเรียนและผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในโรงเรียนได้มีความรู้ในเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยรวมทั้งการอพยพหนีไฟการใช้เครื่องดับเพลิงอย่างถูกต้องและปลอดภัยเป็นการป้องกันและลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินโดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ในตำบลขุนศรีทั้ง 4 แห่ง จำนวน 153 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรีมาให้ความรู้ในอบรมในครั้งนี้ ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี และโรงเรียนวัดยอดพระพิมล จัดโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด
logo-parallex.webp