โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี

เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2566 นายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี พร้อมด้วยนายบัญชา ผลตาล รองนายกฯ นายสุริยา นรวรรณ เลขาฯ นายประทีป รัตน์นุ่มน้อย ผอ.กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี สู่การพัฒนาตำบลขุนศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายไพรวัลย์ มัณยานนท์ ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าพุเตย เทศบาลตำบลพุเตย และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อสุขภาพเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโดยกองสวัสดิการสังคม

logo-parallex.webp