โครงการอบรมแพทย์แผนไทยบำบัดเพื่อการส่งเสริมสุขภาพประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 นายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมแพทย์แผนไทยบำบัดเพื่อการส่งเสริมสุขภาพประจำปี 2566 นางสาวทิพวรรณ บรรเลง ปลัดฯ ได้ให้เกียรติกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ โดยมีนายไพรวัลย์ มัณยานนท์ ประธานสภาฯ นายบุญเลิศ บุญมี รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่ ผู้ช่วยฯ ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีความรู้ในการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก นำองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยไปใช้กับผู้ป่วยเรื้อรัง และส่งเสริมสุขภาพประชาชนทั่วไปสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบำบัดรักษาโรคและเป็นทางเลือกสำหรับประชาชนซึ่งการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 48 คน โดยมีการฝึกทำลูกประคบสมุนไพร ฝึกการทำชุดแช่เท้า ฝึกการนวดผ่อนคลายสุขภาพด้วยตนเอง และฝึกการทำยาดมสมุนไพร โดยคณาจารย์ภาควิชาการแพทย์แผนไทยวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

logo-parallex.webp