ประชุมประจำเดือนพนักงาน

           เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 นายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้นัดประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน ประจำเดือนมีนาคม   โดยมีนางสาวทิพวรรณ บรรเลง ปลัดฯ จ่าเอกจิรศักดิ์ ศรีใส รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมประชุม เพื่อสรุปการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อเตรียมพร้อมในการดำเนินโครงการของแต่ละส่วนราชการ พร้อมรับทราบปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และพัฒนาการให้บริการ อบต.ขุนศรี ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี

           ในการประชุมครั้งนี้ นายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ได้กำชับให้พนักงานในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของกำนัลและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) อย่างเคร่งครัด และได้มอบหมายให้ นางสาวทิพวรรณ บรรเลง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2565 ให้แก่หัวหน้าส่วนยราชการและพนักงานในสังกัด เพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมวัฒนธรรมขององค์กรตามแนวนโยบายไม่รับของขวัญ ส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นองค์กรปลอดทุจริต และแจ้งให้หัวหน้าส่วราชการและพนักงานงานในสังกัด ได้ทราบถึงการประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น และแนวปฏิบัติ Dos & Donn'ts ทั้งนี้ เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมต่อไป

 

logo-parallex.webp