โครงการกฎหมายน่ารู้เพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 นายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการกฎหมายน่ารู้เพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนางสาวทิพวรรณ บรรเลง ปลัด อบต.ขุนศรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายและสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์เมื่อตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา โดยได้รับเกียรติจากนายไพรวัลย์ มัณยานนท์ ประธานสภาฯ นายบุญเลิศ บุญมี รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีท่านศราวุธ คงยืน ยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี ได้ให้เกียรติบรรยายอบรในหัวข้อ "พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม และสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาบทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดในระดับพื้นที่"ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี

 

logo-parallex.webp