ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ตำบลขุนศรี ครั้งที่ 1/2565 โดยมีคณะผู้บริหาร สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพัฒนากร ตำบลขุนศรีเข้าร่วมประชุม โดยมีสาระสำคัญเรื่องทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล และรายงานเป้าหมายผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. รวมไปถึงการนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูล และรับรองคุณภาพข้อมูล ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี

logo-parallex.webp