จัดเก็บผักตบชวาและวัชพืชในคลองโต๊ะนุ้ย

logo-parallex.webp