กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและเครื่องไทยธรรม

  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ด้วยวันอาฬาหบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้แสดงปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตนสูตร เป็นผลให้เกิดมีพระสงฆ์รูปแรกขึ้นในพระพุทธศาสนาถือได้ว่าเป็นวันแรกที่มี พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย และวันเข้าพรรษา ถือเป็นวันสำคัญยิ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี โดยนายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี พร้อมคณะผู้บริหาร ได้นำปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพนักงาน และคณะครู จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและเครื่องไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์ วัดยอดพระพิมลและวัดคลองขุนศรี เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เพื่อรักษา สืบทอดพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธให้คงอยู่สืบไป

logo-parallex.webp