สัญญาซื้อขายเลขที่ E7/2566 โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน

สัญญาซื้อขายเลขที่ E7/2566 โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน

logo-parallex.webp