สัญญาซื้อขายเลขที่ 8/2566 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุระบบไมโครโฟนห้องประชุมแบบไร้สาย (ดิจิตอล) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

สัญญาซื้อขายเลขที่ 8/2566 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุระบบไมโครโฟนห้องประชุมแบบไร้สาย (ดิจิตอล) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

logo-parallex.webp