สัญญาจ้าง เลขที่ 7/2566 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยข้าง รพ.สต.วัดยอดพระพิมล หมู่ที่5

สัญญาจ้าง เลขที่ 7/2566 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยข้าง รพ.สต.วัดยอดพระพิมล หมู่ที่5

logo-parallex.webp