สัญญาจ้างเลขที่ E๑๓/๒๕๖๕

สัญญาจ้างเลขที่ E๑๓/๒๕๖๕
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองสิบศอก-บ้านคลองพระพิมล หมู่ที่ ๘
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

 

logo-parallex.webp