สัญญาจ้างเลขที่ E๑๐/๒๕๖๕

สัญญาจ้างเลขที่ E๑๐/๒๕๖๕
โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองทวีวัฒนา หมู่ที่ ๗
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

 

logo-parallex.webp