สัญญาจ้างเลขที่ ๙/๒๕๖๕

สัญญาจ้างเลขที่ ๙/๒๕๖๕/๒๕๖๕
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองลัดสีนวล หมู่ที่ ๘

 

logo-parallex.webp