สัญญาจ้างเลขที่ ๑๑/๒๕๖๕

สัญญาจ้างเลขที่ ๑๑/๒๕๖๕
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงและบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บธ ๘๐๓๑ นนทบุรี

 

logo-parallex.webp