ช้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและกำแพงกันดินคลองลัดศรีนวล หมู่ที่ 7

ช้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและกำแพงกันดินคลองลัดศรีนวล หมู่ที่ 7

logo-parallex.webp