ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายนำ้คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศรีเชิดชู หมู่ที่3

ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายนำ้คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศรีเชิดชู หมู่ที่3

logo-parallex.webp