ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ในเขตพื้นที่ตำบลขุนศรี

ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ในเขตพื้นที่ตำบลขุนศรี

logo-parallex.webp