ประกาศราคากลาง

ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพระพรหม หมู่ที่1เชื่อมหมู่ที่8

logo-parallex.webp