ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการขุดลอกผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางนำ้คลองพระพิมล หมู่ที่ 1-5-6และหมู่ที่7

ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการขุดลอกผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางนำ้คลองพระพิมล หมู่ที่ 1-5-6และหมู่ที่7

logo-parallex.webp