ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงก่ารการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน จำนวน 2 รายการ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง/จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน จำนวน 62 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2565 กระสอบทราย จำนวน 20,000ใบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-1267 นนทบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 6 ป้าย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพัฒนาและปรับปรุงเว็ปไซต์ อบต.ขุนศรี

 


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงก่ารการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน จำนวน 2 รายการ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง/จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน จำนวน 62 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2565 กระสอบทราย จำนวน 20,000ใบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-1267 นนทบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 6 ป้าย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพัฒนาและปรับปรุงเว็ปไซต์ อบต.ขุนศรี

logo-parallex.webp