ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกเอกสาร จำนวน 3 หลอด 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ

logo-parallex.webp