ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง17

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ นำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเครื่องพ่นหมอกควันฆ่ายุงลาย สำหรับโครงการรณรงค์ให้ความรู้และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในตำบลขุนศรี

logo-parallex.webp