ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยแบบพลาสติกขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร สีเขียวฝาเรียบพร้อมสกรีนข้อความตามที่ อบต.กำหนด จำนวน 200 ใบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการขับถ่าย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 4 ป้าย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยแบบพลาสติกขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร สีเขียวฝาเรียบพร้อมสกรีนข้อความตามที่ อบต.กำหนด จำนวน 200 ใบประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการขับถ่ายประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 4 ป้ายประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ
 

logo-parallex.webp